Firma Handlowo-Usługowa TECHCAR

Kontakt email, www
Al. Kościuszki Tadeusza 16 zobacz inne firmy z Kościuszki Tadeusza
41-300 Dąbrowa Górnicza , woj. Śląskie

Sprzątanie

Samochodu

Specjalizacje:

  • Sprzątanie
  • Samochodu

O nas

Firma Tech­car ofe­ruje Pań­stwu sze­roki wa­chlarz usług zza­kresu tech­niki motoryzacyjnej.Sta­cja Kon­troli PojazdówSta­cja wcho­dzi w skład ogól­no­pol­skiej sieci Cer­tusDia­gno­stic. Cze­ka­jąc na usługę w es­te­tycz­nie wy­po­sa­żo­nymbiu­rze ob­sługi klienta mogą Pań­stwo wy­pić kawę, po­czy­taćprasę oraz sko­rzy­stać z dar­mo­wego In­ter­netu. Sta­cjakon­troli po­jaz­dów do­ko­nuje prze­glą­dów re­je­stra­cyj­nychmo­to­cy­kli i mo­to­ro­we­rów, sa­mo­cho­dów oso­bo­wych orazdo­staw­czych, po­jaz­dów za­si­la­nych ga­zem, po­jaz­dów poko­li­zjach i wy­pad­kach dro­go­wych, cią­gni­ków rol­ni­czych,po­jaz­dów spro­wa­dzo­nych z za­gra­nicy oraz tych z na­pę­dem na4 koła (dys­po­nujemy rol­kami z opcją au­to­ma­tycz­negoroz­po­zna­wa­nia i ba­da­nia napędów 4×4).Myj­nia bezdotykowaFirma TECH­CAR dys­po­nujeczte­ro­sta­no­wi­skową, in­no­wa­cyjną pod wzglę­demtech­no­lo­gicz­nym myj­nią bez­do­ty­kową nie­miec­kiej firmy WashTec. Myj­nia po­siada 6 pro­gra­mów my­cia i kon­ser­wa­cjipo­jazdu. Pierw­szy pro­gram roz­pusz­cza trudne do usu­nię­ciaza­bru­dze­nia i od­tłusz­cza całe nad­wo­zie, drugi po­lega nazmy­wa­niu spe­cjal­nym środ­kiem, pod wy­so­kim ci­śnie­niem i wwy­so­kiej tem­pe­ra­tu­rze, wcze­śniej zmięk­czo­nych za­bru­dzeń.Trzeci pro­gram — to my­cie in­no­wa­cyjną szczotką z koń­skiegowło­sia, za­si­laną ak­tywną pianą. Gu­mowa obu­dowa szczotkiza­bez­pie­cza przed po­ry­so­wa­niem, zaś koń­skie wło­sie mawła­ści­wość nie przyj­mo­wa­nia brudu (można myć ob­rę­cze kół)oraz de­li­kat­nego po­le­ro­wa­nia. Po spłu­ka­niu wodą podwy­so­kim ci­śnie­niem w pro­gra­mie czwar­tym, pro­gram piąty towo­sko­wa­nie z wy­ko­rzy­sta­niem na­no­tech­no­lo­gii. Drobnecząstki wo­sku wbi­jane są w mi­kro­pory po­włoki la­kie­ro­wej, copo­zwala uzy­skać efekt dłu­go­trwa­łej po­włoki kon­ser­wu­ją­cej.Pro­gram szó­sty — to spłu­ki­wa­nie wodą osmo­tyczną, zuzy­ska­niem efektu na­błysz­cze­nia i nie wy­stą­pie­nia plam powy­schnię­ciu. Na każ­dym sta­no­wi­sku można umyć dy­wa­niki, atakże od­ku­rzyć wnę­trze samochodu.Myj­nia ręcznaMyj­nia ręcz­na ofe­ruje Pań­stwu my­cie i wo­sko­wa­niesa­mo­chodu, od­ku­rzanie wnę­trza oraz ­pra­nie po­kry­ciata­pi­cer­skiego no­wo­cze­sną me­todą  wi­ru­ją­cegopo­wie­trza. Oprócz tego w za­kres usług wcho­dzą: re­no­wa­cjaele­men­tów pla­sti­ko­wych i skó­rza­nych po­jazdu, kon­ser­wa­cjaoraz na­błysz­cza­nie opon, po­le­ro­wa­nie i re­no­wa­cja po­włokla­kier­ni­czych, od­nowa po­jazdu (au­to­de­ta­iling).Cen­nikmyj­nia ręcznaRze­czo­znawcy i warsztatRze­czo­znawcy firmy TECH­CAR świad­cząpo­moc w kwe­stiach spor­nych z to­wa­rzy­stwamiubez­pie­cze­nio­wymi, przy spo­rzą­dze­niu i we­ry­fi­ka­cjikosz­to­ry­sów na­prawy, usta­le­niu war­to­ści ryn­ko­wejpo­jazdu, wy­li­cze­niu utraty war­to­ści ryn­ko­wej po­jazdu pona­pra­wie. W za­kre­sie na­szych usług jest też do­radz­two przyza­ku­pie po­jaz­dów uży­wa­nych oraz spo­rzą­dza­nie opi­niido­ty­czą­cych wy­pad­ków i ko­li­zji drogowych.