Maxlift Podnośniki, zwyżka, kontenery komunalne

Kontakt email, www
ul. Beskidzka 18 zobacz inne firmy z Beskidzka
35-083 Rzeszów , woj. Podkarpackie

Sprzątanie

Prace na wysokościach

Mycie elewacji

Specjalizacje:

  • Sprzątanie
  • Prace na wysokościach
  • Mycie elewacji

O nas

Firma MAXLIFT  powsta?a w 2001 roku i dzia?aj?c,a? do dzisiaj ugruntowa?a swoj? pozycje w?ród firm oferuj?cychmi?dzy innymi us?ugi w zakresie wywozu i utylizacji odpadów pobudowlanych i komunalnych. Dobra organizacja pracy, do?wiadczona kadra i nowoczesny parkmaszynowy pozwala na utrzymanie czysto?ci w obiektach na tereniepodkarpacia, o czym ?wiadczy sta?a wspó?praca z najwi?kszymicentrami handlowymi i firmami budowlanymi. W ci?gu tego okresu stworzyli?my zespó? specjalistówsystematycznie podnosz?cy swoje kwalifikacje.  Tak wyszkolonypersonel zapewnia klientom kompleksow? i profesjonaln? obs?ug?. Dlazapewnienia fachowej obs?ugi oferujemy wynajem kontenerów naodpady  po budowlane (gruz), ?mieci i inne nieczysto?ci.Obecnie obs?ugujemy szereg obiektów handlowych (Galerie, CentraHandlowe) dostarczaj?c prasokontenery tym samym zapewniaj?cefektywn? utylizacj? odpadów. Odbieraj?c od swoich Klientów odpady odpowiadamy za ichbezpieczne unieszkodliwianie. Wspó?pracujemy z kilkoma wybranymisk?adowiskami odpadów na terenie podkarpacia, które funkcjonuj?zgodnie z obowi?zuj?cym normami europejskimi. Przywi?zujemy uwag?do selektywnej zbiórki odpadów. Sortujemy odpady i odzyskujemysurowce wtórne. Istnieje mo?liwo?? odbioru odpadów w podziale na opakowaniaszklane, papierowe, metalowe i plastikowe. Dostarczone w ten sposóbodpady s? obrabiane i przekazywane do firm zajmuj?cych si?przetwarzaniem ich na paliwo alternatywne dzi?ki czemu nie zalegaj?na sk?adowiskach odpadów. Jeste?my otwarci na wspó?prac? w tworzeniu sortowniodpadów na terenie gminy Rzeszów i gmin s?siaduj?cych, w zwi?zku ztym poszukujemy partnera zainteresowanego wspó?prac? z Nasz? firm?.