NICKEL TECHNOLOGY PARK POZNAŃ Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Kobaltowa 6
62-002 Suchy Las , woj. Wielkopolskie

Biura

Sprzątanie

Prace na wysokościach

Mycie hal i garaży

Samochodu

Specjalizacje:

  • Biura
  • Sprzątanie
  • Prace na wysokościach
  • Mycie hal i garaży
  • Samochodu

O nas

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego InnowacyjnaGospodarkaPrzedsięwzięcie trwać będzie przez okres 18 miesięcy.Projekt zostanie zrealizowany w pięciu etapach. W pierwszych dwóch,po fazie poszukiwania pomysłów nastąpi ich wstępne rozpoznanie iocena, co pozwoli na wyselekcjonowanie 27 najbardziej obiecującychprzedsięwzięć. Na etapie preinkubacji 18 z nich otrzyma m.in.wsparcie doradcze z zakresu zagadnień biznesowo-finansowych,prawnych oraz badań rynkowych, jak również specjalny coachingdotyczący współpracy i negocjacji z potencjalnym inwestorem.Natomiast w ramach inkubacji 9 wybranych podmiotów otrzyma wsparciekapitałowe w wysokości średnio 800 tys. zł na każdeprzedsięwzięcie. Ostatni etap – wyjście kapitałowe ze wspieranejinwestycji – zostanie zrealizowany w ciągu następnych maksymalniedziesięciu lat. Więcej informacji na temat programów realizowanych w ramach 3.osi priorytetowej: Kapitał dla innowacji, działanie 3.1:Inicjowanie działalności innowacyjnej:Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoInstytucja Pośrednicząca: Ministerstwo GospodarkiInstytucja Wdrażająca: Polska Agencja RozwojuPrzedsiębiorczościInne przydatne strony:Program Operacyjny InnowacyjnaGospodarkaEuropejski Fundusz RozwojuRegionalnego  Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarkiProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnegow ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Informacja prasowaW latach 2014-2015 Centrum Biotechnologii sp. z o.o. przeznaczy7,2 mln zł na działalność inwestycyjną w ramach projektu Biomed.Dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego InnowacyjnaGospodarka w wysokości 6,7 mln zł spółka skomercjalizujeinnowacyjne przedsięwzięcia w branży biotechnologicznej, medycznej,chemicznej, informatycznej, odnawialnych źródeł energii orazochrony środowiska. Realizacja projektu rozpocznie się w styczniu2014 r.W styczniu 2014 r. Centrum Biotechnologii rozszerzy swojądziałalność inwestycyjną o projekt realizowany w ramach działania3.1. To kolejna inicjatywa, dzięki której w ciągu następnych 18miesięcy powstaną w naszym kraju nowe innowacyjne firmy w takichbranżach, jak: biotechnologia, medycyna, chemia, IT, ochronaśrodowiska oraz odnawialne źródła energii. Na wejścia kapitałowespółka przeznaczy aż 7,2 mln zł. Na realizację kolejnych inwestycjipozyskano dofinansowanie w wysokości 6,7 mln zł w ramach ProgramuOperacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Najnowsze przedsięwzięcieskierowane jest przede wszystkim do osób ze środowisk akademickichi naukowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych, które posiadająinnowacyjny pomysł, wyniki badań lub patent i są gotowe rozpocząćwłasną działalność gospodarczą.  Dzięki realizacji kolejnegoprojektu będziemy mogli w dalszym ciągu aktywnie wspierać wzrostinnowacyjności polskiej gospodarki. Planujemy rozpatrzyć conajmniej 100 zgłoszeń od pomysłodawców, z których aż 27 ma szansęzakwalifikować się do wstępnej preinkubacji. - mówi Dagmara Nickel,18 wnioskodawców przejdzie następnie preinkubację właściwą, a conajmniej 9 najlepszych przedsięwzięć wyłonionych z tej grupyotrzyma ostatecznie wsparcie kapitałowe w wysokości do 200 tys.euro. Przewidujemy, że wyjście kapitałowe parku z nowych spółeknastąpi  po upływie ok. 5-10 lat od ich powstania.Od 2011 r. Nickel Technology Park Poznań aktywnie wspierakomercjalizację innowacyjnych przedsięwzięć i wyników badań. Wramach współfinansowanego ze środków unijnych projektu NickelInkubator spółka wydała do tej pory 9,5 mln zł na utworzenie 9innowacyjnych spółek biotechnologicznych oraz z branży IT. Dziękiich działalności powstaje m.in. tani i bardzo skuteczny bioaktywnyopatrunek hydrożelowy na rany, wirtualne pudełko na paragony,system telekomunikacyjno-informatyczny dedykowany polskiej branżytransportu drogowego, technologie rzeczywistości rozszerzonej czynowoczesna klinika ginekologii i leczenia niepłodności.Podpoznański park technologiczny jest także udziałowcem prężnierozwijającej się firmy PozLab - polskiego centrumbadawczo-rozwojowego oraz spółki Medibase, która oferuje nowoczesnąbazę interakcji leków, stworzoną przez wykwalifikowanych lekarzy.